دانلود کتاب CFD - Computational fluid mechanics and heat transfer- Anderson

منبع:http://www.menoblog.blogfa.com/

محاسبات دینامیکی سیال راه حل تئوری جهت بررسی و پیش بینی عملکرد سیستمهایی است که در گـیر جریان سیال، انتـقال انرژی و پدیدههای مـربوطه ماننـد احتراق و واکنشـهای شیمیایی می باشند. این محاسبات با شبیه سازی کامپیوتری همراه میباشد. کدهای CFD معادلات پیوستگی جرم، انرژی و اندازه حرکت را روی یک دامنه که توسط کاربر مشخص میشود، حل مینمایند. تکنیک بسیار قوی بوده و محدودة بزرگی از کاربردهای صنعتی را در برمیگیرد.امروزه شرکت های بزرگی در زمینه CFD فعالیت می کنند که معروف ترین آن Ansys که هم شامل نرم افزار Fluent هست و هم نرم افزار Ansys CFX اما این نرم افزار ها سورس بسته می باشن و به نحوی تجاری اما روش دیگر حل معادلات PDE تبدیل آنها به معادلات جبری می باشد که می تواند توسط کاربر انجام شود . که روشهای زیاد برای این کار وجود دارد که در زیر کتاب Computational fluid mechanics and heat transfer را برای علاقمندان به این زمیته قرار می دهم .


دانلود کتاب CFD - Computational fluid mechanics and heat transfer- Anderson

/ 0 نظر / 132 بازدید