پروژه درس سیستم های تبرید و سرد خانه

انتخاب مبرد و سیکل مناسب 

فهرست :

پیشگفتار

فصل 1 : مقدمه 

فصل 2 : مروری بر پروژه اول

فصل 3 : معرفی سیکل های انتخابی 

فصل 4 : معرفی مبرد های انتخابی 

فصل 5 : معرفی نرم افزار EES و قابلیت هایش 

فصل 6 : نمونه محاسبات نرم افزار 

فصل 7 : نتایج نرم افزار 

فصل 8 : آنالیز نتایج     


                                                                                                

/ 0 نظر / 60 بازدید