کلرزنی متمرکز در کندانسور نیروگاههای بخاری

کندانسورهای نیروگاههای بخاری با سوخت فسیلی همواره در معرض تشکیل رسوبهای بیولوژیکی (biofouling ) هستند. فرآیند کلرزنی (chlorination) متمرکز در کندانسور می تواند ضمن کاهش مصرف کلرین (chlorine) از رسوب گذاری در لوله های کندانسور بنحو موثری جلوگیری کرده و قوانین (محدودیتهای) EPA در ارتباط با حداکثر میزان مصرف کلرین را تأمین نماید.
رسوبهای بیولوژیکی از عوامل مهم خارج کردن کندانسور از مدار می باشند. برای جلوگیری از تشکیل این رسوبات در نیروگاهها از روش کلرزنی در سیکل آب خنک کن استفاده می شود. از آنجا که بر اساس قوانین EPA میزان مجاز کلرین در خروجی (residuals) نیروگاهها تا 2/0 میلی گرم در لیتر و فقط برای 2 ساعت در روز محدود شده است و این میزان کلرین توانایی جلوگیری موثر از رسوب گذاری در کندانسور را ندارد طرح کلرزنی متمرکز در لوله های کندانسور ارائه گردیده است.
در این روش کلرین غلیظ توسط نازلهائی و بصورت پاشش لحظه ای (پالس) در نقاط مختلف لوله های کندانسور تزریق می گردد. این سیستم هم در نیروگاههای جدید و هم در نیروگاههای موجود قابل استفاده است.
کلرزنی متمرکز در کندانسور نیروگاههای بخاری
روشهای مختلفی برای پیاده کردن سیستم تزریق متمرکز کلرین مورد بررسی قرار گرفته است و از میان آنها دو روش استفاده از نازل ثابت و مانیفلد متحرک مناسبتر تشخیص داده شده اند. این روشها هنوز در حد آزمایشگاهی تست شده اند و چنانچه بتوانند در نیروگاه استفاده شوند ضمن افزایش ضریب عملکرد کندانسور مصرف کلرین درنیروگاه را نیز کاهش خواهند داد. روشهای دیگری که مورد مطالعه قرارگرفته اند شامل استفاده از پره های هادی، جت های آب و لوله های جداگانه تزریق کلرین بوده اند ولی همانطور که بیان شد روش نازل ثابت و مانفیلد متحرک و در مرحله بعد پره های هادی (Guide Vanes) بعنوان مناسبترین روشها تشخیص داده شدند. البته سیستم مانیفلد متحرک در مرحله آزمایش بهترین جواب را داده است ولی این سیستم با توجه به مکانیزم عملکرد آن ممکن است در هنگام کار بر اثر خرابی سیستم های جانبی از مدار خارج شده و قابلیت اتکاء و در مدار بودن کندانسور (reliability) را کاهش دهد. در صورتیکه سیستم نازل ثابت مکانیزم های کنترلی جانبی ندارد و همواره با اطمینان بیشتری عمل خواهد کرد. البته عملکرد آن تحت تأثیر رفتارهای هیدرولیکی Waterbox کندانسور و رقیق شدن کلرین در این قسمت خواهد بود. با توجه به مطالعات انجام شده EPRI تصمیم دارد پروژه های دیگری را جهت بهینه کردن مصرف کلرین با استفاده از مبدلهای حرارتی کوچک آزمایشگاهی انجام داده و در نهایت ضمن استفاده از روش نازل ثابت در مقیاسی واقعی، کاهش میزان مصرف کلرین را در یک نیروگاه بطور عملی نشان دهد.
/ 0 نظر / 20 بازدید