پروژه درس سیستم های تبرید و سرد خانه

"" تبرید اجکتوری  ""


مقدمه 

سرمایش خورشیدی 

تاریخچه اجکتور

اجکتور چیست 

انواع اجکتور

ساختمان اجکتور و اساس کار آن  

خصوصیات اجکتورها

نحوه عملکرد اجکتور 

موارد کاربرد اجکتورها

قطعات اصلی اجکتورها

فرضیات 

بررسی ترمودینامیکی سیکل تبرید اجکتور

نمونه محاسبات از نرم افزار  EES  

جدول نتایج  

نمودار ترمودینامیکی T-S سیکل

 

یک تبرید جذبی

 

پیشگفتار

مقدمه

اصطلاحات فنی رایج در چیلر جذبی

انتخاب چیلرهاى جذبى

تعیین نوع چیلر جذبی مناسب

تعیین نوع منابع گرمایی

اختلاف چیلرهای جذبی آب گرم با شعله مستقیم

تاریخچه استفاده از انرژی خورشیدی درساختمان

آشنایی با مبرد و جاذب در سیستم جذبی

آشنایی با لیتیم برماید 

مروری بر مقالات گذشته 

مشخصات شهر شیراز

فرض هایی که در آنالیز ترمودینامیکی سیکل

تبرید جذبی تک اثره

تعمیدات

استفاده از برج خنک کن 

دو اثره کردن سیکل تبرید جذبی 

استفاده از برج خنک کن و پایین آوردن دمای کندانسور و ابزوربر برای سیکل دو اثره

 

 

/ 0 نظر / 69 بازدید