کاربرد فنر در خودرو(2)

 

 

یکی از اشکالات کمک‌های دوتیوپه، نداشتن قابلیت نصب شدن به صورت زاویه‌دار و یا سر و ته می‌باشد، این امرباعث می‌شود در مواردی که سازنده با کمبود جا مواجه است امکان استفاده از این نوعکمک را نداشته باشد، دیگر اشکال کمک‌های دو تیوپه نیز دفع نشدن کافی گرما به خارجمی‌باشد، چرا که تیوپ ذخیره مانعی بر سر خروج گرمای تولیدی در پیستون بوده و گرمانیز باعث کاهش ویسکوزیته روغن می‌شود که این امر کارآیی کمک فنر را کاهش می‌دهد (این مشکل در نوع گازی کمتر به وجود می‌آید). کمک‌های دو تیوپه در اکثر خودروهایسواری، وانتها، SUV ها و کامیونهای سبک به کار می‌رود.
تک تیوپه: در این نوع ازکمک فنر همانطور که از نامش پیداست، تیوپ ذخیره وجود ندارد. در درون تیوپ اصلی ۲پیستون وجود دارد ؛ پیستون متحرک و پیستون جداکننده (معلق)، پیستون متحرک که بهمیله کمک فنر متصل است دقیقا مشابه انواع دو تیوپه عمل می‌کند، ‌اختلاف اصلیاینجاست که در این نوع از سوپاپ فشردگی خبری نیست و به جای آن یک پیستون جداکننده،محفظه حاوی روغن را از محفظه گاز جدا می‌کند، محفظه زیرین حاوی گاز با فشار ۳۶۰ psi می‌باشد . در حین کارکرد در سیکل بازشدن، هنگامی که فشاری بر پیستون متحرک واردنشود، بر اثر فشار نیتروپن زیرین، بالا آمده و فضای خالی را پر می‌کند، در سیکلفشرده شدن نیز تحت فشار، پیستون پایین می‌رود تا کمک تا انتها فشرده شود.
ایننوع کمک فنر قابلیت نصب در تمامی حالتها را داراست، همچنین به دلیل فشار بالاینیتروژن، بر خلاف دیگر انواع کمک فنر قابلیت ساپورت مقدار کمی از وزن خودرو را نیزدارد. در این نوع به دلیل نبود تیوپ ذخیره مشکل دفع حرارت تولیدی نیز وجود ندارد،در صورت بروز گرما نیز نه تنها کارآیی آن کاهش نمی‌یابد، بلکه در پی افزایش فشارنیتروژن (در اثر گرما) بهبود نیز می‌یابد. همچنین به دلیل نبود تماس بین روغن و گازیا هوا مشکل تشکیل کف نیز وجود ندارد، اما عیب این نوع کمک فنر آسیب‌پذیری آن استچرا که به دلیل نبود تیوپ ذخیره، در صورت برخورد شیئی خارجی با پوسته کمک و ایجادفرورفتگی، پیستون از حرکت باز می‌ماند. این نوع کمک فنر در بسیاری از خودروهایسواری، وانتها، SUV‌ها و کامیونهای سبک استفاده می‌شود، اما قیمت بالاتری نسبت بهانواع تک تیوپه دارد .
با مخزن بیرونی: این نوع که بهترین نوع کمک فنر محسوبمی‌شود، برای کارهای برجسته‌ای چون مسابقات اتومبیلرانی و موتورسیکلت‌رانی به کارمی‌رود و قیمت بالایی نیز دارد. در این نوع، از یک کمک فنر تک تیوپه سبک و کوچکاستفاده می‌شود که به وسیله یک لوله به مخزنی که در قسمتی جدای از کمک فنر واقع شدهو حاوی سیال و گاز می‌باشد وصل می‌شود‌، درون مخزن یک پیستون جداکننده و یک سوپاپفشردگی قرار دارد، از اینرو می‌توان این نوع را ترکیبی از دو نوع قبلی یعنی دوتیوپهو تک‌تیوپه دانست .
اشغال فضای کمتر در پشت چرخ، به دلیل پرتابل بودن مخزن دوم (در برخی موارد به تیوپ اصلی چسبانده شده، اما در اکثر موارد جدا می‌باشد)، خنک شدنبهتر و قابل تنظیم بودن، از مزایای این نوع کمک فنرها محسوب می‌شود

 

۵نوع عمده فنر در وسایل نقلیه مورد استفاده قرار می‌گیرد:
۱- فنر مارپیچ ( Coil Spring ) :
نوع معمول و شناخته شده فنر می‌باشد که یک میله پیچیده شده (حلقهشده) فولادی است، قطر و ارتفاع حلقه، قدرت و مقاومت فنر را تعیین می‌کند. افزایشقطر میله،‌ باعث افزایش قدرت فنر می‌شود، در حالیکه افزایش طول آن باعث افزایشانعطاف‌پذیریش خواهد شد .
مقدار وزنی که برای فشردن یک فنر مارپیچ به میزان یکاینچ لازم است را نرخ فنر ( Spring Rate ) می‌نامند . این مقدار برای اندازه‌گیریقدرت فنر استفاده می‌شود و می‌توان آنرا نرخ فشردگی فنر نیز اطلاق کرد. برای مثالاگر ۱۰۰ پوند وزن لازم باشد تا فنری با حلقه‌های مساوی در ارتفاع یک اینچ فشردهشود‌، برای اینکه همین فنر ۲ اینچ فشرده شود نیاز به ۲۰۰ پوند وزن می‌باشد، اما اینفرمول فقط برای فنرهایی صادق است که فشردگی حلقه‌های یکسانی دارند. در فنرهایپیشرفته (Progressive Springs)، یک فنر دارای نرخ‌های مختلف در نقاط مختلفشمی‌باشد. این فنرها به دو روش ساخته می‌شوند. در روش اول ،‌ فنر در قسمتهای مختلفاز ارتفاعش، دارای ضخامتهای مختلفی است و در نوع دوم که نوع متداولتری است، فشردگیفنر در قسمتهای بالاتر بیشتر است . اصولا فنرهای چند نرخی باعث می‌شوند تا در زمانخالی بودن خودرو، قسمتی که دارای نرخ کمتری است، وارد عمل شده و سواری نرمتری رافراهم کند و در هنگام اعمال وزن نیز قسمت با نرخ بالا وارد عمل شده و حمایت و کنترلبهتری را برای وسیله نقلیه فراهم می‌سازد .
محاسن: فنرهای مارپیچ به هیچ تنظیمینیاز نداشته و اکثرا بدون خرابی می‌باشند.
معایب: این نوع فنرها از لحاظ تحملوزن محدودیت داشته همچنین احتمال ضعیف شدنشان هم وجود دارد که این امر باعث بر همخوردن تنظیم هندسی و ارتفاع خودرو و فرسودگی تایرها و دیگر قطعات خودرو می‌شود. بااندازه‌گیری ارتفاع خودرو و مقایسه آن با میزان مشخص شده، می‌توان از ضعیف شدنفنرها آگاه شد .
موارد مصرف: این نوع فنر، در اغلب خودروهای سواری امروزیاستفاده می‌شود.
۲- فنر تخت ( Leaf Spring ) :
فنرهای تخت که در دو نوع تکورقی و چند ورقی عرضه می‌شوند، این فنرها مانند فنرهای مارپیچ برای جذب ضربه جمعنمی‌شوند، بلکه خم می‌شوند. نوع چند ورق شامل چند صفحه فولادی انعطاف‌پذیر باطولهای مختلف می‌باشد که روی یکدیگر قرار گرفته‌اند و در مواجهه با ضربات جاده خمشده و روی یکدیگر می‌لغزند. در نوع تک ورق نیز که عمدتا از نوع باریک شوندهمی‌باشد، تنها یک ورق فنری که در وسط کلفت‌تر از طرفین می‌باشد، مورد استفاده قرارمی‌گیرد،‌ این نوع از فنرهای تخت عمدتا از کامپوزیتها ساخته می‌شوند، اما نوعفولادی آنها نیز یافت می‌شود. فنرهای تخت عمدتا به صورت مجزا برای هر چرخ استفادهمی‌شوند که در طول خودرو و در زیر هر چرخ نصب می‌شوند، اما برخی کارخانجات نیز، ازنوع متقاطع (ضربدری) آن برای هر دو چرخ استفاده می‌کنند. فنرهای تخت به وسیله یکرابط U شکل به اکسل خ
/ 0 نظر / 13 بازدید