طراحی،محاسبه وساخت دستگاه تعیین ضریب هدایت حرارتی جامدات

مقدمه
انتقال حرارت طبق تعریف عبارتست از انرژی ای که براثر اختلاف درجه حرارت از نقطه ای به نقطه دیگر جابجا می گردد،که به سه روش صورت می گیرد:هدایت،جابجایی وتشعشع.در تجزیه وتحلیل های عملی درارتباط بامحاسبه انتقال حرارت،بعضا نیاز هست که برای محاسبه مقدار انتقال حرارت مشخصات فیزیکی مواد را بدانیم،یکی از مشخصات فیزیکی عمده مواد عبارتست از ضریب هدایت حرارتی مواد،که باλ نمایش داده می شود. λ عبارتست از خاصیتی از ماده که میزان رسانایی و نارسانایی آنرا بیان می نماید، که بسیار مهم و لازم است که این خاصیت را بدانیم. وسیله حاضر دستگاهی است که توسط آن می توان ضریب هدایت حرارتی هر مادۀ جامدی را اندازه گیری نمود.

/ 0 نظر / 50 بازدید