گزارش آزمایشگاه ارتعاشات

گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح شامل :
آزمایش خستگی
آزمایش پیچش
آزمایش خزش
آزمایش کمانش
آزمایش ضربه
آزمایشمرکز برش
آزمایش خمش نامتقارن
آزمایش کمانش تیرها

به همراه جزوه دست نویس آزمایشگاه مقاومت مصالح


دانلود آزمایشگاه مقاومت مصالح

/ 0 نظر / 11 بازدید