سوالات امتحان میان ترم رشته مکانیک

 

نمونه سوالات ریاضی (۱) :  دانلود 

نمونه سوالات ریاضی (۱) :  داناود

سوالات میان ترم   ترم ریاضی 2  :  دانلود 

نمونه سوالات ریاضی 2 دانشگاه سمنان (پسورد همراه فایل قرار دارد) :  دانلود

سوالات امتحان میان ترم معادلات :   دانلود

نمونه سوالات مکانیک سیالات :  دانلود

 نمونه سوالات استاتیک تهران  :  دانلود  - دانلود ٢ - دانلود ٣

نمونه سوالات دینامیک : دانلود - دانلود ٢ - دانلود٣- دانلود ۴ - دانلود۵

 

/ 0 نظر / 16 بازدید